Comanchia spComanchia, Frederickson 1950 (trilobite)
Trilobita - Idahoiidae