Goniatites† Goniatites, Haan (1825) - Ammonite
Cephalopoda - Ammonoidea - Goniatitidae