Mimagoniatites† Mimagoniatites, Eichenberg (1930) - Ammonite
Cephalopoda - Ammonoidea - Mimagoniatitidae