Vascoceras† Vascoceras sp, Choffat 1898 (ammonite)
Cephalopoda - Ammonitida - Vascoceratidae